Powered by Markable.in

vzor - zadost o ustanoveni koliznich opatrovniku

knedleFeb 03, 2014

Okresnímu soudu v Olomouci

Věc: žádost o ustanovení kolizních opatrovníků

Žádám tímto soud o ustanovení kolizních opatrovníků a to pro nezl. Petra Nováka, nar. 1.1.2010, pana Jiřího Svobodu, nar. 31.12.1960, trvale bytem Olomouc, Kosmonautů 123 a pro nezl. Pavla Nováka , nar. 1.1.2010, paní Marii Svobodovou, nar. 31.12.1965, trvale bytem Olomouc, Kosmonautů 123 a to pro uzavření kupní smlouvy na osobní automobil z důvodu možné kolize zájmů mezi nezl. a zákonným zástupcem.

Oba navržení opatrovníka vyslovili s ustanovením do funkce souhlas.

V Olomouci dne ...............

Jan Novák
zákonný zástupce nezletilých